sisäinen ja ulkoinen motivaatio

By | October 3, 2023

Motivaatio on yksi keskeisimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat ihmisen toimintaan ja suoritukseen. Motivaation voi jakaa kahteen pääluokkaan: sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Näitä kahta motivaatiotyyppiä voidaan käyttää osana työntekoa, opiskelua, urheilua tai missä tahansa toiminnassa, jossa pyritään tavoitteisiin.

Sisäinen motivaatio on henkilökohtainen, sisäinen halu ja innostus tehdä asioita omasta tahdostaan. Se perustuu yksilön omiin arvoihin, tavoitteisiin, kiinnostuksen kohteisiin ja haluun kehittyä. Sisäisesti motivoitunut henkilö on sitoutunut ja innostunut tekemään parhaansa, jopa vaikeissa tai haastavissa tilanteissa. Hänellä on vahva sisäinen tarve saavuttaa päämäärät, ja suoritukset perustuvat omaan haluun menestyä.

Sisäistä motivaatiota pidetään usein kestävänä ja tehokkaana motivaatiomuotona, koska se perustuu yksilön omiin arvoihin ja tavoitteisiin. Henkilö, jolla on sisäinen motivaatio, ei tarvitse ulkoisia palkintoja tai kannustuskeinoja, vaan tekee asioita oman mielenkiintonsa takia. Sisäisesti motivoitunut ihminen kokee usein myös suurempaa tyytyväisyyttä ja onnellisuutta suorittaessaan tehtäviä, joista hän pitää.

Toisaalta, ulkoinen motivaatio perustuu ulkoisiin palkintoihin tai kannustuskeinoihin, kuten rahaan, maineeseen tai statusasemiin. Ulkoisesti motivoituneella henkilöllä ei välttämättä ole todellista kiinnostusta tai halua toiminnan kohteena olevaan tehtävään tai tavoitteeseen, vaan hän keskittyy enemmän siihen, mitä hän voi saada suorituksesta. Ulkoisesti motivoituneet henkilöt saattavat olla riippuvaisia ulkoisista palkinnoista suorittaakseen tehtäviä tai saavuttaakseen tavoitteita.

Ulkoinen motivaatio voi olla hyödyllinen ja tehokas tapa saada tuloksia aikaan lyhyellä aikavälillä, mutta se saattaa menettää tehonsa pitkällä aikavälillä. Mikäli ulkoinen motivaatio on ainoa motivaatiomuoto, henkilö voi menettää kiinnostuksensa tai sitoutumisensa, jos ulkoiset palkinnot puuttuvat tai eivät vastaa odotuksia. Tällöin suoritukset voivat kärsiä ja henkilö saattaa hakea motivaatiota muualta.

On tärkeää huomata, että sisäisen ja ulkoisen motivaation ei tarvitse olla täysin erillisiä toisistaan. Usein sisäistä motivaatiota voi vahvistaa tai ylläpitää ulkoiset palkinnot tai kannustuskeinot. Esimerkiksi työpaikalla voi olla tarjolla palkintoja tai tunnustusta hyvin suoritetusta työstä, mikä voi tukea ja innostaa työntekijää saavuttamaan omia tavoitteitaan. Samoin opiskelijaa voi kannustaa ulkoisilla palkinnoilla, kuten stipendeillä tai tunnustuksella, mikä lisää sisäistä motivaatiota oppia ja kehittyä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sisäinen ja ulkoinen motivaatio ovat kaksi tärkeää motivaatiotyyppiä, jotka voivat vaikuttaa ihmisen toimintaan ja suoritukseen. Sisäinen motivaatio perustuu yksilön omiin arvoihin ja tavoitteisiin, kun taas ulkoinen motivaatio pohjautuu ulkoisiin palkintoihin tai kannustuskeinoihin. Näiden motivaatiotyyppien ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen oikealla tavalla voi auttaa saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset ja motivoitumisen eri tilanteissa.

Leave a Reply