ulkoinen motivaatio

By | October 3, 2023

Ulkoinen motivaatio viittaa siihen, että henkilö motivoituu ulkoapäin tulevien tekijöiden avulla. Se voi olla esimerkiksi palkinto, tunnustus tai ulkoisesta lähteestä tuleva paine suoriutua jostakin tehtävästä. Ulkoisen motivaation avulla ihminen pyrkii saavuttamaan jonkin palkkion tai välttämään rangaistuksen.

Monet ihmiset kokevat ulkoisen motivaation tärkeänä osana elämäänsä. Se voi toimia hyvänä kannustimena ja auttaa heitä saavuttamaan tavoitteitaan. Esimerkiksi opiskelija voi motivoitua hyvistä arvosanoista, urheilija voittojen saamisesta tai työntekijäbonuksista.

Toisaalta ulkoisesta motivaatiosta voi olla myös haittaa. Jos henkilö keskittyy vain ulkoisiin palkkioihin, hän voi menettää sisäisen motivaationsa ja siten myös innostuksensa ja kiinnostuksensa kyseistä tehtävää kohtaan. Tällöin tekemisen ilo jää puuttumaan ja tehtävästä voi tulla pelkkä suoritus, joka tehdään vain ulkoisen pakottavan tekijän, kuten palkan, vuoksi.

Ulkoista motivaatiota voi olla vaikea ylläpitää pitkällä aikavälillä, sillä sen tehokkuus voi hiipua ajan myötä. Ihminen voi tulla riippuvaiseksi ulkoisista palkkioista ja menettää kiinnostuksensa, jos tarpeeksi palkkiota ei tule tai jos palkintojen arvo vähenee. Tällöin motivaatio voi romahtaa ja suorituskyky kärsiä.

Sisäinen motivaatio, joka perustuu oman toiminnan innostukseen ja haluun kehittyä, voi olla pitkäkestoisempaa ja tehokkaampaa. Se voi auttaa henkilöä suoriutumaan paremmin ja olemaan luovempi. Sisäisessä motivaatiossa korostuvat mahdollisuus oppia uutta, henkilökohtainen tyydytys ja innostus itse tekemiseen.

On kuitenkin tärkeää huomata, että ulkoinen motivaatio voi toimia tehokkaana lähteenä silloin, kun sisäistä motivaatiota ei ole riittävästi tai kun ulkoisella palkkiolla on suuri merkitys henkilölle. Esimerkiksi työympäristössä palkinnot voivat motivoida työntekijöitä parempiin suorituksiin. Palkkiojärjestelmät voivat myös luoda terveen kilpailun ilmapiirin, mikä voi puolestaan edistää työntekijöiden suorituskykyä.

Lopuksi voidaan todeta, että sekä sisäinen että ulkoinen motivaatio voivat olla tärkeitä osia henkilön motivaatiopohjaa. Tärkeää on tunnistaa, milloin kumpikin tekijä voi olla hyödyllinen ja miten ne voivat tukea toisiaan. Tasapaino näiden kahden motivaatiotyypin välillä voi auttaa henkilöä saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään elämässä.

Leave a Reply